Stiri Online, Enciclopedie, Revista presei

Psihopedagogia jocului

in Pedagogie/Psihologie

copii

În structura activităţilor psihice, conform schemei elaborate de Pieron care prezintă clasificarea tradiţională a fenomenelor psihice, jocul figurează ca formă de activitate cu dominantă în ontogeneza timpurie. Dezvoltarea psihologică a copilului nu se realizează de la sine, doar ca rezultat al desfăşurării forţelor înnăscute, ci copilul se dezvoltă şi prin el însuşi, recurgând, conform lui E.Claparéde „în mod instinctiv” la două instrumente fundamentale: jocul şi imitaţia. Jocul, „folosit de copil chiar de la naştere este prima lui formă de activitate; imitaţia nu apare decât dupa câteva luni”. Despre joc s-au emis o serie întreagă de păreri care s-au constituit într-un număr de teorii ce încearcă să-i explice originea, specificitatea, finalitatea.

1.2. Teoriile jocului

Pentru a înţelege mai bine specificul acestora vom aborda tratarea lor în baza următorului algoritm:

a. autor / autori şi momentul istoric al apariţiei

b. conţinut specific

c. comentarii critice

1.2.1. Teoria recreării (odihnei)

a. autor / autori şi momentul istoric al apariţiei: Schaller (1861) şi Lazarus (1883);

b. conţinut specific: jocul este o recreere; el odihneşte organismul, de aceea este forma de activitate abordată de către copil;

c. comentarii critice

Teoria are caracter echivoc şi argumentaţie insuficientă. Este greu de presupus că oboseala îndeamnă la joc şi nu la repaus. Apoi, copiii se joacă chiar din clipa când se scoală, când încă nu au avut motive de acumulare a oboselii. Chiar şi în lumea animalelor, unde puii se joacă necontenit, se naşte întrebarea „Ce anume le-a provocat oboseala care să-i îndemne la joc?”

1.2.2. Teoria surplusului de energie

a. autor / autori şi momentul istoric al apariţiei: Schiller (1795) şi Spencer;

b. conţinut specific: autorii consideră că orice copil are un surplus de energie, forţele acesteia neputând fi consumate prin ocupaţii serioase şi acumulându-se treptat. Excesul de energie se descarcă „cum poate, scurgându-se în mod firesc pe canalele create deja de obişnuinţă, în centrii nervoşi”. Mişcările produse astfel şi străine de orice utilitate imediată constituie jocul:

c. comentarii critice Este posibil ca surplusul de energie acumulată de copil să favorizeze jocul, dar nu se poate constitui o explicaţie a acestuia prin energia acumulată în exces. Nu se poate explica în acest mod forma determinată pe care o iau jocurile la toate animalele de aceeasi speţă. „Este inexact ca în jocurile lor copiii repetă acţiuni obişnuite (aşa cum subliniază adepţii acestei teorii) ci, mai degrabă, îndeplinesc acţiuni noi pentru ei. Pe de altă parte, nu vedem oare şi copii jucându-se chiar atunci când sunt foarte obosiţi şi cad adormiţi pe jucăriile lor? Sau copii convalescenţi amuzându-se în patucul lor, îndată ce s-au întremat puţin, fără a mai aştepta un surplus de forţe?”1 Dacă analizăm atent constatăm că aceste prime două teorii susţin idei contrarii. Dacă prima consideră că jocul se naşte atunci când copilul are nevoie de odihnă, (cu scopul de a se recreea), cea de a doua, dimpotrivă, consideră ca atunci când copilul acumulează un surplus de energie, deci se află la maximum potenţialului său activ, recurge la joc. Explicaţiile fiecareia dintre ele sunt superficiale.

1.2.3. Teoria exerciţiului pregătitor

a. autor / autori şi momentul istoric al apariţiei: Karl Gross în 1896;

b. conţinut specific: este psihologul care a abordat pentru prima dată jocul dintr-o perspectivă biologică, formaţia sa profesională bazală fiind aceea de biolog. Astfel, jocul a fost analizat nu doar la om ci şi la animale, încercând a descifra nu numai determinismul imediat ci şi semnificaţia funcţională a jocului, rolul lui în conservarea vieţii. Privit dintr-o astfel de perspectivă, se constată că jocul variază după categoriile de animale şi că, analizând activităţile ludice în cadrul aceleiaşi categorii se constată o serie de asemănări între acestea şi activităţile ulterioare ale speciei respective aflată la vârsta adultă. „Cu alte cuvinte, există aproape tot atâtea tipuri de jocuri câte instincte sunt – jocuri de luptă, jocuri de vânătoare, de întrecere, jocuri erotice etc. …Puiul de pisică, de pildă, se năpusteşte pe „frunza uscată stârnită de vânt, cum se va năpusti mai târziu pe un şoarece sau pe o pasăre (…) Ajungem, deci, să considerăm jocul ca pe un exerciţiu pregătitor pentru viaţa serioasă.”2 Citându-l pe Gross, Claparède este de acord cu acesta când afirmă că animalul nu se joacă pentru că este tânăr, ci are o tinereţe pentru că simte nevoia să se joace. Există şi alţi autori care, înainte sau după Gross, au avut intuiţia acestei funcţionalităţi a jocului; este vorba despre Froebel care a pus jocul la baza întregului său sistem educaţional sau P. Souriau.

c. comentarii critice. Această teorie a fost supusă unor critici serioase, în special de către şcoala lui Stanley Hall, care nu poate accepta ca jocul să fie o pregătire pentru viitor întrucât aceasta contrazice ideea sa potrivit căreia copilăria este dominată de rămăşiţe ale trecutului. Patrick atrage atenţia asupra faptului că, în afara jocurilor de imitare, celelalte jocuri nu se aseamănă deloc, sau aproape deloc cu activităţile de la vârsta adultă. Patrick are, de altfel, o teorie foarte apropiată de aceea a recreării. Rabick îl acuză pe Gross de confuzie între joc şi învăţare, deoarece consideră că jocul ar avea ca funcţie dobândirea unor anumite deprinderi, funcţie pe care, autorul amintit o consideră specifică învăţări şi nu jocului. În acest mod de a pune problema, apare o confuzie majoră între joc-învăţare dirijată, conştientă (ca forma fundamentală la vârsta şcolară) şi învăţarea ca activitate psihică înţeleasă în sens larg psihologic, ca activitate de însemnătate fundamentală pentru adaptarea la mediu şi dezvoltarea psihocomportamentală. Potrivit acestui sens, Paul Popescu Neveanu îi dezvaluie o faţetă mai complexă, înţelegând-o ca proces de asimilare activă de informaţie (retenţie mnezică) însoţită de achiziţionare de noi operaţii şi deprinderi. Are, în consecinţă, o latură informaţională şi una operaţională (formativă). Dar, achiziţia de cunoştinţe şi dezvoltarea de operaţii şi deprinderi se realizează cu scop explicit în activitatea de învăţare de tip şcolar, dirijată şi conştientă; nu înseamnă că prin joc şi, mai târziu, prin muncă, nu se achiziţionează informaţii şi nu se formează operaţii şi deprinderi, chiar dacă ele nu sunt urmărite în mod explicit, nu se constituie ca scop în sine al activităţii. Jocul, în fond, nu are un scop, iar munca are finalităti adaptative de ordin socio-economic cu nuanţe complexe. De aceea, a realiza o contrapunere a jocului şi a învăţării (în sens larg) de maniera celei menţionate, nu este un argument pentru a combate teoria lui Gross, chiar dacă aceasta are lacunele sale.

Mai sunt şi alţi critici ai teoriei lui Gross, venind cu argumente de fond sau de formă. După opinia lui Claparède, oricât de legitimă ar fi interpretarea fiziologică a jocului, abordată de Gross, ea nu este în stare să explice în profunzime şi în totalitate diversele modalităţi ale acestuia. Elkonin3 susţine că Gross intuieşte (chiar dacă nu înţelege şi, deci nu explică) însemnătatea deosebită a jocului pentru dezvoltare şi din acest punct de vedere el îşi aduce o contribuţie notabilă. Teoria lui K.Gross furnizează un set de explicaţii interesante despre diversitatea tipurilor de jocuri la diferite speţe de animale şi despre locul şi rolul acestora în traiectoria dezvoltării de la stadiul de pui la acela de adult şi subliniază faptul că, pe măsură ce este vorba de „pui” ai unor vieţuitoare aflate la un nivel tot mai înalt pe scara filogenetică, complexitatea jocului creşte.

1.2.4. Teoria jocului ca stimulent al creşterii

a. autor / autori şi momentul istoric al apariţiei: H.Carr, începutul secolului al XX-lea;

b. conţinut specific: autorul consideră şi el jocul ca fiind un exerciţiu, dar funcţiile ludice nu se referă la dezvoltarea şi perfecţionarea instinctelor, jocurile nefiind „pre-exerciţii” ci, mai degrabă „post-exerciţii” cu rol în întreţinerea instinctelor deja existente. Se apropie de teoria anterioară întrucât ambele prezintă ideea biologică sugerată de evoluţionişti, ideea unui raport de întreţinere a funcţiei-organ, idee prezentă în formularea cunoscută „funcţia creează organul”.

c. comentarii critice: Wundt critica această viziune biologizantă susţinând că finalismul nu poate ţine loc de cauză, iar E. Claparède atrage atenţia asupra faptului că jocul copiilor, departe de a fi pre-exerciţiu al unor instincte sau conduite utile, reproduce ceea ce îl impresionează pe copil, ceea ce determină asimilarea realităţii, integrarea ei ca act de trăire, „fapt ce va constitui treptat un vast bagaj de posibilităţi şi disponibilităţi de a reacţiona” (Ursula Şchiopu). Exemplul dat de Claparède este legat de universalul joc cu păpuşile în care el considera că nu se exercită la copii instinctul matern, „ci o infinitate de stări afective, de disponibilităţi nuanţate subtil şi de trăiri necesare în procesul adaptării. În consecinţă, jocul realizează un pre-exerciţiu mai mult mental, psihologic. Nu pre-exerciţiul explică simbolistica jocurilor, ci o anumită dezvoltare a structurilor mentale contribuie la construirea acestora”4. S-a conturat în acest mod o ipoteză funcţionalistă psihologică preluată ulterior de Baldwin care i-a adăugat tente intelectualiste mai pregnante.

1.2.5. Teoria exerciţiului complementar

a. autor / autori şi momentul istoric al apariţiei: este o altă variantă a teoriilor care văd în joc un exerciţiu; în consecinţă, ea continuă ideile avansate de Gross şi Cart. Ipoteza jocului ce întreţine tendinţe şi instincte este cunoscută în psihologie sub denumirea de teorie a exerciţiilor complementare sau a compensaţie. Ea cunoaşte tratări specifice la Freud, Jung, Adler, convertită fiind pe planul complex al psihologiei abisale. Konrad Lange, tot la început de secol, prezenta varianta sa legată de jocul ca exerciţiu complementar;

b. conţinut specific: în forma ei clasică, însă, ea priveşte jocul ca o activitate ce facilitează şi suplimentează întregul proces al creşterii, inclusiv consolidarea somatică prin exerciţiul muscular, în special.

K. Lange subliniază, dincolo de contribuţiile lui Gross şi Carr, o latură deosebită a jocurilor exerciţiu el susţinând că jocul este o activitate de proiectare şi concomitent de compensare mai ales a acelor funcţii care sunt comandate de cerinţele directe ale vieţii şi de trebuinţele implicate în viaţa curentă dar şi de acelea pe care viaţa le solicită în măsură inegală, latent, implicit, în consecinţă, jocul servind la subtila adaptare a copilului la mediu. Teoria compensaţiei are o multitudine de variante. Chiar Carr completează această idee susţinând că prin joc copilul îşi estompează o serie de instincte neoportune sau periculoase în raport cu stilul de viaţă mai evoluat al omului modern; exemplul dat este cel legat de tendinţele războinice care nu se anulează prin joc ci jocul are rol de canalizare a personalităţi, de a degaja dezvoltarea acesteia de opresiunea unor astfel de tendinţe. Carr face referire în mod explicit la unele tendinţe înnăscute care se supun efectelor chatarctice ale jocului, cum ar fi, de pildă, instinctul de pândă, antrenat şi atenuat prim jocurile de competiţie şi instinctul sexual atenuat prin dans. Acţiunea chatarctică este mai puţin evidentă la copilul mai mic şi se nuanţează la copiii mai mari.

c. comentarii critice: această teorie subliniază, în fond, teoriile anterioare arătând că jocul nu este pre- exersare a unor tendinţe ce abia se dezvoltă, nici o post- exersare a unor tendinţe existente deja, ci are rol de a crea alte funcţii la care viaţa serioasă va face apel mai târziu. în esenţă, teoria compensaţiei este un adaos la teoriile anterioare, păstrând, alături de acestea limitele lor, limite ce rezidă, în special în imposibilitatea de a explica plenar şi integral multitudinea de jocuri, complexitatea jocului la copil.

1.2.6. Teoria lui J.Piaget

a. conţinut specific: în esenţă, jocul este pentru psihologul elveţian Jean Piaget o activitate de asimilare, activitate ce are o funcţie dublă: prima este aceea de repetiţie activă şi consolidare, prezentandu-se sub forma de asimilare funcţională sau reproductivă, responsabilă de dezvoltarea prin funcţionalitate (idee ce se apropie de teoriile anterioare); a doua funcţie este una de factură mentală şi constă în „digestia mentală”, aspect explicat îndeosebi prin modul în care vede autorul rolul jocului în evoluţia copilului. Astfel, jocul este o activitate de asimilare ce se complică treptat, încorporând o vastă simbolistică de-a lungul ontogenezei timpurii, în special. „Prin repetări de conduite în joc sau în afara acestuia, se constituie treptat scheme de acţiune şi scheme mentale corespunzătoare acţiunilor, controlului şi reprezentării acestora5 ca expresie a asimilării şi acomodării (ultima bazându-se pe prima în sensul că o schemă asimilată acomodează structurile integrative ale schemelor anterioare). Odată elaborată o schemă, asimilarea ei permite reproducerea ei sub efectul comenzii mentale; astfel, de pildă, schemele senzorio-motorii pot fi reproduse în condiţii foarte diferite. Jocul simbolic constituie polul extrem al asimilării realului după J. Piaget; el este pentru inteligenţă ceea ce este jocul de miscare pentru planul senzorio-motor. În jocul simbolic copilul foloseşte imagini care sunt, în fapt, imitaţi interiorizate.

J. Piaget distinge caracteristicile imaginilor (reprezentărilor) ce se construiesc în condiţii de viaţă curentă de acelea care se formeaza în joc. În vreme ce imaginile din prima categorie se cer a fi cât mai exacte, respectându-se cerinţa fundamentală a cunoaşterii umane, imaginile utilizate în joc nu se subordoneaza în mod obligatoriu acestei cerinţe. Prima categorie de imagini se integrează în situaţii problematice concrete ce ţin de adaptare, a doua categorie se subordonează eventual cerinţei de a fi satisfăcută trebuinţa de joc. De asemenea, în vreme ce reprezentările (imaginile) formate în afara jocului (simbolic subliniem noi) sunt reflectarea pe plan mental a unor obiecte sau fenomene particulare ce reprezintă o clasă mai mare de obiecte, în jocul simbolic, obiectul simbol este, mai degrabă, un substituent al unui obiect real. Astfel, băţul poate fi cal, spadă, lopată etc. în funcţie de necesităţile de joc ale copilului; calul, spada, lopata oarecare sunt, la rândul lor substitute ale tuturor obiectelor incluse în clasa respectivă.

În consecinţă, obiectele sunt folosite în jocul simbolic spre a evoca şi substitui alte obiecte şi acţiunile determinate de acestea; acest joc are caracter situativ. Comentând toate acestea J. Piaget acreditează ideea că jocul propriu-zis se naşte odată cu ficţiunea, pe care o întreţine ca atare. Dar autorul recunoaste şi existenţa unor jocuri anterioare jocului propriu-zis, pe care le denumeşte forme rudimentare, de exerciţiu, care se deosebesc fundamental de jocul de ficţiune. Acesta din urmă are o geneză complexă la începutul celui de al doilea an de viaţă. Jocul simbolic decurge din gândirea infantilă a copilului şi serveşte asimilării realului în sisteme simbolice şi are un rol esenţial la dezvoltarea echilibrului dintre asimilare şi acomodare.

În timp, ficţiunea de joc va fi eliminată din regulile acestuia, pe măsură ce jocul capătă un caracter tot mai socializat, membrii participanţi trebuind să se supună unor reguli care, în mod necesar nu mai pot ţine doar de ficţiunea fiecăruia dintre parteneri. Asupra concepţiei piagetiene se va mai reveni în capitolul legat de evoluţia jocului la copil. De remarcat în acest punct este, însă, contribuţia majoră a acestui psiholog în domeniul abordării teoretice a jocului infantil.

b. consideraţii critice: deşi este una dintre cele mai importante contribuţii în domeniu şi teoria piagetiană a suportat o serie de critici. Autorul a reuşit să trateze mai în profunzime aspectele legate de dialectica specifică a jocului. „Detaşând fenomenul de simbolistică drept element ce decupează mai clar această conduită din categoria conduitelor complexe, J. Piaget consideră că există o perioadă (coincidentă cu prima şi o parte din a doua copilărie) când jocurile au un caracter egocentrist. Referirile la egocentrism ca element dominant în jocurile copiilor mici sunt discutabile. În ansamblul său însă, teoria lui J. Piaget creează un cadru psihologic plauzibil şi multilateral jocului, cu diferenţele sale specifice”6.

La teoriile prezentate până în acest moment se mai adaugă o serie de alte contribuţii ce se cer a fi menţionate. Este vorba de contribuţia adusă de A. Gesell care vede în joc o cale de socializare şi culturalizare a copilului. Fundamental concepţia sa nu se îndepărtează de aceea piagetiană, dar modul de observare şi de analiză a jocului la cei doi cercetatori este foarte diferit. Daca prin observaţiile sale J. Piaget evoluează spre o filozofie a psihologiei, relevând rolul jocului în dezvoltarea psihică, A. Gesell observă jocul având ca obiectiv fundamental conduita de joc cu particularităţile sale. Psihologi ruşi, ca D. B. Elkonin, de pildă, recunosc meritele teoriilor anterioare, aduc o serie de critici fiecăreia dintre ele şi subliniază, am spune ca o contribuţie proprie, rolul condiţiilor externe asupra jocului copiilor şi, implicit, prin calităţile şi manifestările acestuia, asupra dezvoltării copilului. Astfel, se recunoaşte jocului, odată în plus, chiar daca dintr-o altă perspectivă funcţia sa profund formativă. L. S. Vâgotski este cel ce subliniază într-o manieră specifică rolul formativ al jocului. El recunoaste acest rol deplin jocului, în condiţiile în care cerinţele manifestate faţă de copii (prin regulile sau sarcinile de rol ale jocului, prin subiectul acestuia) depăşesc cu puţin nivelul psihic al copilului. Această situare a cerintelor pe ceea ce autorul numeşte „zona proximei dezvoltări sau a dezvoltării apropiate” face ca jocul să împingă înainte dezvoltarea. Această idee nu intră în contradicţie cu necesitatea respectării particularităţilor de vârstă ale copilului dar atrage atenţia asupra riscurilor substimulării pentru dezvoltare.

1.3. Clasificarea jocurilor

Odată cu elaborarea teoriilor despre joc autorii ce şi-au canalizat atenţia spre acest domeniu au realizat şi foarte interesante clasificări ale jocului. Există clasificări după scheme mai simple sau mai complexe, după un singur criteriu sau după mai multe, având la bază o viziune sincronică sau una diacronică (longitudinală). Vom prezenta câteva dintre acestea având ca bază lucrarea citată, coordonată de U. Şchiopu.

1.3.1. B. Quérat aminteşte trei categorii de joc:

 • jocuri cu caracter ereditar (de luptă, de urmărire, de vânătoare);

 • jocuri de imitaţie privind activităţile specific umane; în această categorie autorul le include şi pe cele cu praştia, cu arcul alături de cele de-a familia, de-a vizita etc.;

 • jocuri de imaginaţie.

Cum nu se poate decela un criteriu clar al acestei clasificări este destul de greu de stabilit dacă un anume joc este de imitaţie sau de imaginaţie; chiar jocurile denumite ca ereditare sunt preluate, în fapt, prin imitaţie, de către copiii mai mici de la cei mai mari.

1.3.2. K. Gross clasifică jocurile păstrând aceeaşi lipsă fundamentală. El găseşte următoarele categorii:

 • jocuri de experimentare

 • jocuri de funcţii generale

 • jocuri senzoriale

 • jocuri motorii

 • jocuri intelectuale

 • jocuri afective

 • jocuri de voinţă

1.3.3. E. Claparède pleacă de la clasificarea lui Gross şi o elaborează pe a sa în următoarea structură, gândind că interesează, în special direcţia formativă a jocurilor:

 • jocuri de funcţii generale – cu următoarele subcategorii:

  • jocurile senzoriale; în acest cadru a grupat toate jocurile care antrenează capacităţile senzoriale; exemple: jocurile cu trâmbiţe, fluiere, zbârnâitori, cutii de muzică, caleidoscoape, mâzgăleală cu creioane colorate sau cu alte instrumente de colorat. cu degetele cu vopsea etc.

  • jocurile motorii, antrenează îndemânarea, coordonarea mişcărilor, agilitatea. Exemple de astfel de jocuri sunt: jocul cu mingea, cu elasticul, cu coarda, gimnastică, aruncatul cu praştia etc,

  • jocurile psihice sunt, la rândul lor de două feluri:

   • intelectuale, care solicită o activitate intelectuală complexă, antrenează strategii ale gândirii cu grade diferite de complexitate; ex: loto, domino, şah, asociaţii verbale, jocuri ghicitoare, enigme etc.

   • afective antreneaza o gamă variată de emoţii cu conotaţii negative sau pozitive (suportarea apei foarte reci, jocuri ce antrenează emoţii estetice în desen, pictură, de pildă, jocurile tip farsă etc.).

Autorul trece autostăpânirea jocurilor de inhibiţie în categoria aceasta, deşi în acest caz apar elemente volitive.

 • jocuri privind funcţiunile speciale care cuprind următoarele cinci subcategorii:

  • jocuri de luptă

  • jocuri de vânătoare

  • jocuri speciale (prin care se imită comportamente sociale; ex: jocul de-a şedinţa, de-a plimbarea, formarea de tabere etc.)

  • jocurile familiale (tot de imitaţie dar a comportamentelor specifice cadrului social familial)

  • jocuri de imitaţie

Clasificarea aceasta este şi ea discutabilă, in primul rând pentru că pe măsură ce creşte copilul încorporează într-un singur joc un număr de categorii care se consideră a fi distincte. Pe de altă parte este greu de plasat în acest context un joc cu reguli care înglobează şi aspecte intelectuale şi afective şi volitive.

1.3.4 W. Stern, psiholog structuralist, clasifică jocurile în:

 • individuale, posibile la toate vârstele dar cu nuanţe diferite

 • sociale, apar la un moment dat şi cunosc o anume evoluţie.

J. Piaget subliniază critic faptul că; de pildă în jocurile simbolice este greu de stabilit graniţe între manifestările în formă individuală şi cele cu mai mulţi parteneri. Mai mult, el consideră că în fapt orice joc se dezvoltă cel puţin în faţa unui socius imaginar.

1.3.5. Charlotte Bühler găseşte următoarele categorii:

 • jocurile funcţionale (senzorio-motorii)

 • jocurile de ficţiune şi iluzie

 • jocurile receptive (de consum- contemplare, participare pasivă, cum sunt cele cu elemente din poveşti)

 • jocurile de construcţii

 • jocurile colective

Şi în acest caz nu se găseşte un criteriu unic, categoria a treia este asimilabilă la alte categorii, iar jocul de construcţie este considerat de alţi autori ca o categorie ce face trecerea de la conduita ludică la aceea ocupaţională.

1.3.6. poate avea caracteristici corespunzătoare nu doar uneia dintre categorii. Fiecare dintre categorii cuprinde subcategorii proprii:

a) jocuri exerciţii: J. Decroly realizează o clasificare ce include:

 • jocuri care se raportează la dezvoltarea percepţiilor senzoriale şi la aptitudinea motorie; ele cuprind :

  • jocurile vizuale de culori

  • jocurile de forme şi culori

  • jocurile de distingere a formelor şi direcţiilor

  • jocuri motorii şi auditiv-motorii

 • jocurile de imitate aritmetică

 • jocurile raportate la noţiunea de timp

 • jocurile de iniţiere în lectură

 • jocurile de gramatică

 • jocurile de înţelegere a limbajului

Clasificarea este lipsită de criterii.

1.3.7. A. Demarbre analizează într-o lucrare a sa 200 de jocuri pe care le clasifică în funcţie de vârsta copilului şi de gradul de activism:

 • jocuri foarte active

 • jocuri active

 • jocuri de slabă intensitate

1.3.8. J. Piaget împarte jocurile în trei categorii:

 • a) jocuri exerciţii

 • b) jocuri simbolice

 • c) jocuri cu reguli

 • În etapele iniţiale gruparea este evidentă; ulterior se pot înregistra şi combinaţi, în sensul că un joc la o vârsta mai inaintată a copilăriei

  • jocuri funcţionale simple:

   • pre-exerciţii

   • exerciţii

   • post-exerciţii

Predomină la vârstele mici dar nu se manifestă exclusiv acum ci apar în forme specifice chiar şi la adulţi.

Aceste jocuri exerciţii sunt divizate de către J. Piaget în alte două categorii polare:

 • a.1) jocuri senzorio- motorii sau de mânuire (manipulare)

 • jocuri exerciţiu simple care facilitează însuşirea unei conduite ludice, în care se trage, se împinge, se târăşte, se divide, se manevrează butoane etc.; adesea ele au la bază reacţii circulare terţiare, experienţe proprii inteligenţei senzorio-motorii

 • jocuri de combinaţi fără scop caracterizate prin faptul că recurg la dezmembrarea şi reconstituirea de obiecte, adesea fortuită: sunt mai mult exerciţii funcţionale. În această categorie autorul integrează jocurile de distrugere care adesea sunt animate de curiozitatea ce stă la baza inteligenţei.

 • jocuri de combinaţii de obiecte şi acţiuni cu scopuri

Toate se caracterizează prin plăcerea acţiunii, prin dorinţa de manifestare activă şi de stăpânire a activităţii. Acest gen de jocuri se dezvoltă ulterior în cel puţin trei direcţii: 1. fie că se încorporează în acţiune, reprezentări ale imaginatiei şi se transformă în jocuri simbolice; 2. fie că se socializează angajându-se în direcţia jocurilor cu reguli; 3. fie că duc la formarea de mişcări utile în adaptarea la viaţa cotidiană, desprinzându-se de conduita ludică.

 • a.2) jocuri de exersare a gândirii (de tip calamburi, anagramări, discuţii spirituale realizate în forma ludică) se clasifică după o schemă asemănătoare.

 • Autorul afirmă că întrebările exasperante de tipul „Ce este asta?” „De ce?” ce apar în conduita verbală a copilului antepreşcolar şi preşcolar fac parte din astfel de manifestări ludice destinate exersării în plan intelectual, dacă ele sunt însoţite de tending de amuzament.

 • Fabulaţiile sunt şi ele astfel de jocuri

  • b) jocuri simbolice, la rândul lor pot fi subcategorisite:

   • b.1) jocuri cu o simbolistică conştientă; ele sunt legate de aspecte multiple ale vieţii ce se asimilează7

   • b.2) jocuri cu o simbolistică inconştientă (cu o anume valoare chatartică şi compensatorie uneori: de exemplu, copilul neglijat de mama care are un bebeluş se joacă cu două păpuşi inegale: cea mai mică este trimisă în călătorie iar cea mare rămâne cu mama)

Piaget recunoaşte ca este greu să se deceleze net între simbolistica primară şi cea secundară dar face referiri de detaliu care îl departajează de modalităţile specifice în care este interpretată şi analizată simbolistica de către alţi psihologi, în special de către freudişti.

Schemele simbolice caracterizează jocurile simbolice (cu subiect) şi fac posibilă delimitarea a trei stadii de evoluţie a acestora:

1. utilizează scheme simple de tipul A1, 2 şi B1, 2.

2. utilizează scheme combinatorii mai numeroase şi mai variate

3. are loc un evident declin al simbolisticii ludice, lăsându-se locul treptat jocului cu reguli.

 • c) jocuri cu reguli

Şi aceste tipuri de joc cunosc o interesantă evoluţie ontogenetică. Ele apar odată cu preşcolaritatea şi se dezvoltă plenar în şcolaritatea mică. Cuprind următoarele subgrupe: cu reguli spontane, respectiv cu reguli transmise de la o generaţie la alta.

De asemenea, după sfera antrenată pot fi: senzoriale (cu mingea, cu bile) simple sau mai complexe, respectiv intelectuale (jocuri cu cărţi, jocuri cu jetoane etc.) simple sau mai complexe.

Se constată că această clasificare a lui J. Piaget are la bază criterii psihologice.

Există o serie de alte clasificări. De pildă, există clasificări după criteriul:

 • rolului formativ al jocului

 • caracterul de complexitate

 • numărul partenerilor

 • natura activităţilor antrenate:

  • jocuri de creaţie, ca o creaţie cu materiale şi obiecte, inclusiv vizând construcţiile, sau ca o creaţie cu roluri; în acest din urma caz apar jocuri cu subiecte diversificate: cu subiecte din viaţa cotidiană, respectiv cu subiecte din basme şi povestiri, în ambele simbolistica ludică putând să fie plenar antrenată;

  • jocul cu reguli: în care se află pe primul plan mişcarea însoţită sau nu de text şi muzică sau sub forma de competiţie sportivă / desfăşurate doar pe plan mental cu exersare a memoriei, gândirii, imaginaţiei.

Jocurile didactice pot fi asimilate uneia sau alteia dintre categorii, le păstrâdu-şi drept caracteristică faptul că:

 • au clare funcţii formative

 • derivă dintr-o intenţionalitate educativă

1.4. Funcţiile jocului

Faptul că jocul are un rol deosebit de important în viaţă şi evoluţia copilului este demonstrată prin atenţia deosebită ce i s-a acordat de către psihologi şi nu numai. Multiplele clasificări implică, direct sau indirect, şi ideea de funcţii ale jocului, literatura de specialitate decelând:

 • funcţii esenţiale

 • funcţii secundare

 • funcţii marginale ale jocului.

Funcţia principală a jocului se exprimă în asimilarea practică şi mentală a caracteristicilor lumii şi vieţii. Este o funcţie de cunoaştere, ea garantând „dozarea subtilă a caracteristicilor cognitive ale jocului, adâncirea acestora pe parcursul consumării sale”8. Acţiunea diferenţiată a acestei funcţii determină aderări individuale, specifice ca nuanţă şi intensitate la anumite jocuri; sunt preferate anumite jocuri la un moment dat, curiozitatea şi atenţia trezită de ele fac ca cel mic să părasească alte jocuri, apoi, la rându-le sunt părăsite sau se convertesc în variante noi mai complexe.

 • altă funcţie importantă este aceea de exersare complexă stimulativă a mişcărilor, de contribuţie activă la creşterea şi dezvoltarea complexă. Este funcţia pusă în evidenţă în special, de Carr şi Gross. Se manifestă ca funcţie principală în copilărie şi în perioada adolescenţei devenind treptat o funcţie marginală.

 • funcţia formativ-educativă este, de asemenea, deosebit de importantă; a fost pusă în evidentă de timpuriu de pedagogi ca Fröbel şi dezvoltată de pedagogia modernă.

Jocurile sunt întâia şcoală a energiei, conduitei, gesturilor, imaginaţiei etc. Printre funcţiile secundare ale jocului se numără:

 • funcţia de echilibrare şi tonificare

 • funcţia de compensare

 • funcţia terapeutică utilizată în ludoterapie care este socotită şi ca funcţie marginală fiind utilizată cu succes în cazurile maladive. Ea se constituie pe seama proprietăţilor proiective ale jocului.

1

2 Claparede, E., op. cit. p. 61

3

4 Schiopu, U., coordonator, Probleme psihologice ale jocurilor şi distracţiilor, EDP, Bucureşti, 1970, p.32

5 Şchiopu, U., coordonator, op. cit., p. 35

6

7

8 Şchiopu, U., – coordonator – op. cit., p.52

Loading...
DESCARCA APLICATIA CYD PE MOBIL
Aplicatie CYD Google Play

Nu sunt un artist, nu sunt un talentat scriitor, sunt om ca si tine. Doar ca diferentele dintre mine si tine o fac obiceiurile noastre si viata pe care o traim. Nu ne invartim in aceleasi anturaje, nu avem acelasi limbaj, la dracu nici macar nu ne cunoastem, dar sigur avem de impartit idei sau am avut aceleasi idei o data, desi repet nu ne cunoastem. Nu te stiu, nu te cunosc, nu te vad, nu te ating, nu te caracterizez, nu te critic, nu te injur, nu te admir, nu te laud, dar tu poti sa ma critici, aplauzi, caracterizezi, poate chiar si sa ma apreciezi. E dreptul tau, e timpul tau.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*

Latest from Pedagogie

Mergi la Sus

Politica de confidentialitate

Copyright © 2016 by CYD.RO. Toate drepturile sunt rezervate