Ajutorul de DECES. Cine beneficiaza si ce acte sunt necesare!

in Articole

Din acest an, ajutorul prevăzut în Legea pensiilor are un cuantum de 2.415 lei în cazul decesului asiguratului și de 1.208 lei, în cazul unui membru de familie al acestuia sau pensionarului.

pensionari

În temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea scrie legestart.ro
Ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul stabilit în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestora, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.
Ajutorul de deces se acordă pe bază de cerere însoţită de următoarele acte, după caz:
a) certificatul de deces, în original şi în copie;
b) actul de identitate al solicitantului;
c) actele de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, actele care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
d) dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.
Cererea şi actele doveditoare se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti unde familia din care a făcut parte persoana decedată sau, după caz, persoana singură decedată a beneficiat de ajutor social.
Ajutorul se suportă din bugetul local şi poate fi acordat în bani şi/sau în natură.

AJUTORUL DE DECES ACORDAT ÎN TEMEIUL LEGII PENSIILOR

 

În sistemul public de pensii, în afara pensiilor, se mai poate acorda şi un ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre aceştia (care nu era asigurat ori pensionar la data decesului).
În sensul acodării acestui ajutor, membrii de familie sunt consideraţi:
a) soţul/soţia;
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial ori cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
Dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces.
În situaţia în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.
În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz:
a) soţul supravieţuitor;
b) copilul;
c) părintele;
d) tutorele;
e) curatorul;

f) oricare altă persoană.

DOVADA CHELTUIELILOR

 

Dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens, inclusiv cu declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ajutorului de deces.
Prin excepţie, oricare altă persoană în afară de soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele sau curatorul poate să facă dovada cheltuielilor atât prin înscrisuri doveditoare, cât şi prin declaraţie pe propria răspundere autentificată.
Acte necesare pentru acordarea ajutorului de deces:
a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces (vezi anexa nr. 11);
b) certificat de deces (original şi copie);
c) act de identitate al solicitantului (original şi copie);
d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
f) act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
g) adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
* Notă: Acordarea ajutorului de deces nu este condiţionată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare. 

UNDE SE DEPUNE CEREREA?

 

Cererea se depune, după caz, la casa teritorială de pensii, la angajator sau la instituţia care gestionează acordarea ajutorului de şomaj.
1. Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut în Legea pensiilor nr. 263/2010:
– la art. 6 alin. (1) pct. I:
a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;
b) funcţionarii publici;
c) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
d) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil.
– la art. 6 alin. (1) pct. II: persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;
– şi la art. 6 alin. (1) pct. V: cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii.
respectiv al unui membru de familie al acestuia.
* Notă: În cazul decesului persoanei în timpul concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de un an, doi ani, respectiv în cazul copilului cu handicap până la trei ani, ajutorul de deces se plăteşte de către angajator dacă, anterior intrării în concediu, persoana în cauză era asigurată obligatoriu potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) pct. I, II sau V din lege şi raportul de muncă a fost suspendat.
2. În cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia, cererea se depune la instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj.
3. Cererea se depune la casa teritorială/sectorială de pensii în cazul decesului pensionarului ori al asiguraţilor pe bază de contract de asigurare socială ori care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de patru ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:
a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;
c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale (art. 6, alin. 1, pct. IV, şi alin. 2).

TERMEN DE DEPUNERE

 

Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data decesului. Termenul general de prescripţie este de trei ani.

CUANTUMUL AJUTORULUI DE DECES

 

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut pe anul respectiv.
Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din această valoare.
Conform Legii nr. 340/2013 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 de lei.
De asemenea, cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile Legii nr. 340/2013, în cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 2.298 de lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.149 de lei.
Loading...
DESCARCA APLICATIA CYD PE MOBIL
Aplicatie CYD Google Play

Nu sunt un artist, nu sunt un talentat scriitor, sunt om ca si tine. Doar ca diferentele dintre mine si tine o fac obiceiurile noastre si viata pe care o traim. Nu ne invartim in aceleasi anturaje, nu avem acelasi limbaj, la dracu nici macar nu ne cunoastem, dar sigur avem de impartit idei sau am avut aceleasi idei o data, desi repet nu ne cunoastem. Nu te stiu, nu te cunosc, nu te vad, nu te ating, nu te caracterizez, nu te critic, nu te injur, nu te admir, nu te laud, dar tu poti sa ma critici, aplauzi, caracterizezi, poate chiar si sa ma apreciezi. E dreptul tau, e timpul tau.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*