Stiri Online, Enciclopedie, Revista presei

Cine a propus limita de 3.000 de buletine de vot pentru Diaspora Moldovenească?

in Stiri online
Electoratul a parcurs distanțe lungi pen­tru a vota la cele mai apro­pi­a­te sec­ții, au aștep­tat mult timp afară în ploa­ie pen­tru a-și exercita acest drept, dar bule­ti­nele de vot au fost insuficiente. Acest lucru se datorează faptului că în 2010 Codul Elec­to­ral a fost schim­bat, când s-a impus limita de 3.000 de bule­ti­ne pen­tru fie­ca­re sec­ție. Persoana care a propus aceas­ta este Vale­riu Neme­ren­co, pre­to­rul sec­to­ru­lui Buiu­ca­ni și fost depu­tat al Par­ti­du­lui Libe­ral. Cu toate că la scru­ti­ne­le ante­ri­oa­re s-au confruntat cu situ­a­ții simi­la­re, când sute de moldoveni nu au putut vota, timp de șase ani nu s-a schim­ba­t nimic. Chiar mai mult, dacă la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re organizate cu 6 ani în urmă, CEC-ul a fost de acord cu exprimarea votu­lui pe foi A4 pen­tru aproximativ 1000 de per­soa­ne, la alegerile recent încheiate nu s-a adus în discuție această soluție.

Până în prezent, mai mult de 2.000 de mol­do­ve­ni din diaspora au depus con­tes­ta­ții cu pri­vi­re la îngrădirea drep­tului garantat de Con­sti­tu­ție, iar cir­ca 38.000 de cetă­țe­ni au sem­nat o peti­ție onli­ne prin care cer repetarea turului 2 al alegerilor pre­zi­den­ți­a­le.

Această limită de 3 000 de bule­ti­ne de vot pen­tru fie­ca­re sec­ție de vota­re, din țară sau de pes­te hota­re, a fost impu­să printr-un act legi­sla­tiv la 17 sep­tem­brie 2010 de către Parlament, condus atunci de lide­rul Par­ti­du­lui Libe­ral, Mihai Ghim­pu. În acea ședință, depu­ta­ții au votat revizuirea mai mul­tor arti­co­le din Codul Elec­to­ral, inclu­siv pen­tru modi­fi­ca­rea alin. (3) al art. 49, care prevedea numărul de bule­ti­ne trans­mi­se sec­ți­lor de vota­re din afa­ra Republicii Mol­do­va.

Auto­rii pro­iec­tu­lui de lege res­pec­tiv au fost Mihai Ghim­pu, Vale­riu Mun­tea­nu, minis­trul Mediului și Vale­riu Neme­ren­co, pre­tor al sec­to­ru­lui Buiu­ca­ni.

În sep­tem­brie 2010, Codul Elec­to­ral prevedea că „Biro­u­ri­lor elec­to­ra­le ale secţi­i­lor de vota­re con­sti­tu­i­te în afa­ra R. Mol­do­va, CEC le expe­di­a­ză bule­ti­ne­le de vot cu cel puţin 3 zile îna­in­te de ziua ale­ge­ri­lor, reieşind din numă­rul de ale­gă­to­ri înscri­şi în lis­te­le elec­to­ra­le actu­a­li­za­te, cu un supli­ment de cel mult 5 la sută”.  Dar Neme­ren­co a venit cu altă prevedere: „Biro­u­ri­lor elec­to­ra­le ale secţi­i­lor de vota­re con­sti­tu­i­te în afa­ra Repu­bli­cii Mol­do­va CEC le expe­di­a­ză bule­ti­ne­le de vot cu cel puţin 3 zile îna­in­te de ziua ale­ge­ri­lor, por­nind de la numă­rul esti­ma­tiv de ale­gă­to­ri sta­bi­lit în baza infor­ma­ţi­ei pre­zen­ta­te de Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne şi Integrării Euro­pe­ne şi a celei acu­mu­la­te de Comi­sia Elec­to­ra­lă Cen­tra­lă, dar nu mai mult de 3000 de bule­ti­ne de vot pen­tru fie­ca­re secţie de vota­re”.

Această modi­fi­ca­rea a trecut de Comi­sia Juri­di­că, iar Rapor­tul comi­si­ei a fost semnat de pre­șe­din­te­le aces­te­ia, Ion Pleș­ca, actu­a­lul pre­șe­din­te al Cur­ții de Apel Chi­și­nău și fostul depu­tat din partea Ali­an­ței „Mol­do­va Noas­tră”.

Vale­riu Neme­ren­co a declarat presei că, în 2010, s-a hotărât sta­bi­li­rea pla­fo­nu­lui maxim de 3000 de buletine pen­tru fiecare sec­ți­i­e de vota­re în parte, indi­fe­rent dacă se află în Republica Mol­do­va sau în afara ei, iar sco­pul acestei modificări a fost creșterea eficienței acti­vi­tă­ții din secți­i­le de votare.

La 15 octom­brie 2009  Par­la­men­tul a adop­tat o hotă­râre pri­vind con­sti­tu­i­rea Comi­si­ei par­la­men­ta­re spe­ci­a­le pen­tru per­fec­țio­na­rea cadru­lui legi­sla­tiv elec­to­ral care urma să ela­bo­re­ze și să pro­pu­nă modi­fi­că­ri la Codul Elec­to­ral și, după caz, la acte­le legi­sla­ti­ve con­e­xe pen­tru asigu­ra­rea des­fă­șu­ră­rii în R. Mol­do­va a unor ale­ge­ri demo­cra­ti­ce, libe­re și corec­te. Ini­țial, în acti­vi­ta­tea Comi­si­ei au intrat depu­ta­ți din toa­te fracțiu­ni­le par­la­men­ta­re, ulte­ri­or mem­brii frac­țiu­nii PCRM au refu­zat să par­ti­ci­pe la lucră­ri(…) Nu țin min­te dacă a fost pro­pu­ne­rea mea, dar ca ata­re se iau în toa­te sec­ți­i­le de vota­re, chiar și în țară, până la 3.000 de ale­gă­to­ri, fiind­că e prac­tic impo­si­bil pe urmă de lucrat și com­pli­cat. Ide­ea care a fost atun­ci e că s-au pro­pus mai mul­te sec­ții, nu una sin­gu­ră, la nece­si­ta­te. Ne-am bazat pe ace­ea că mai mult de 3.000  nu tre­bu­iau nică­ie­ri, a expli­cat Neme­ren­co.

Vale­riu Neme­ren­co este pre­tor al sect. Buiu­ca­ni timp de 24 de ani, iar 3 ani a fost membru în Par­la­ment, deși, con­form legii cele două func­ții sunt incom­pa­ti­bi­le: „Man­da­tul de depu­tat este incom­pa­ti­bil cu exer­ci­ta­rea ori­că­rei alte fun­cţii remu­ne­ra­te”. În 2012 s-a retras din Legi­sla­tiv pen­tru a continua activitatea de pre­tor.

Iurie Cio­can, mem­bru CEC din 2003 și șef între 2011-2016, declară că, schimbările din 2010 au adus mai mul­te lucru­ri bune și că, dacă nu se realizau acele modificări atun­ci, pes­te hota­re urma să fie trimi­se doar 4.000 de bule­ti­ne de vot, datorită faptului că lis­te­le pre­a­la­bi­le au înre­gis­trat doar 3559 de ale­gă­to­ri aflați pes­te hota­re­.

Dacă apli­cam for­mu­la pre­ce­den­tă, noi tre­bu­ia să dăm 3559 de bule­ti­ne pen­tru toa­te o sută de biro­u­ri, plus cin­ci la sută. 3559 de cetă­țe­ni s-au înscris pre­a­la­bil pen­tru a soli­ci­ta să vote­ze. Noi (CEC-ul – n.r.) 6 luni de zile am trâm­bi­țat pe pagi­na web a CEC-ului, în con­fe­rin­țe de pre­să, în vizi­te de stu­diu în diaspo­ră. Mem­brii CEC au fost, prac­tic, în toa­te țările-membre ale UE pen­tru vizi­te de stu­diu la dias­po­ră. Noi pes­te tot le-am spus, oame­ni buni, înre­gis­tra­ți­vă! Din păca­te, nu au făcut acest lucru. Dar, în momen­tul în care noi am des­chis o sută de biro­u­ri, am adop­tat o deci­zie să se ducă la toa­te aces­tea câte 3.000 de bule­ti­ne. Avem excep­ții. Spre exem­plu, la Tokyo, Bei­jing nu are sens să tri­miți atât de mul­te, deci, am dat 500 de bule­ti­ne. Deci­zia de a des­chi­de 100 de sec­ții pes­te hota­re a fost lua­tă, con­form Codu­lui Elec­to­ral, în baza rezul­ta­te­lor între­gis­tră­rii pre­a­la­bi­le și a numă­ru­lui de ale­gă­to­ri care au votat la scru­ti­nul anteri­or, a comen­tat Iurie Cio­can.

În ce privește votul în dias­po­ră, în rândul oamenilor au apă­rut nenumărate sem­ne de între­ba­re: nor­ma lega­lă prevede că nu pot fi trimi­se mai mult de 3.000 de bule­ti­ne pes­te hota­re, dar dacă din dife­ri­te moti­ve, precum greșeli în com­ple­ta­re sau dete­ri­o­ra­re, bule­ti­ne­le vor fi anu­la­te, ceea ce înseamnă că și mai puțini alegători vor putea să-și exprime votul.

Este și opinia domnului Nico­lae Răi­lea­nu, expert eco­no­mic și fost direc­tor pe pro­ble­me juri­di­ce la ANRE. Misiu­nea de Obser­va­re a Ale­ge­ri­lor Pre­zi­den­ți­a­le „Promo-LEX”, în al tre­i­lea raport din 5 octom­brie 2016, cu o lună îna­in­te de ale­ge­ri, avertiza că cele 100 de sec­ții de vota­re sunt insu­fi­cien­te deoarece pre­zen­ța la vot la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 2014 a fost ridicată, dar și numă­rul cetă­țe­nilor mol­do­ve­ni ple­ca­ți peste hotare, de asemenea, este destul de mare. Atunci exper­ții au sugerat sec­ții supli­men­ta­re în unele țări precum: Federația Rusă, Bel­gia, Irlan­da, Fran­ța, Ita­lia, Româ­nia și Marea Bri­ta­nie. S-a dovedit ulterior precum era prevăzut că în aces­te țări numărul bule­ti­ne­lor nu a fost suficient pentru scru­ti­nul din 13 noiem­brie.

Sursa: zdg.md

Loading...
DESCARCA APLICATIA CYD PE MOBIL
Aplicatie CYD Google Play

Nu sunt un artist, nu sunt un talentat scriitor, sunt om ca si tine. Doar ca diferentele dintre mine si tine o fac obiceiurile noastre si viata pe care o traim. Nu ne invartim in aceleasi anturaje, nu avem acelasi limbaj, la dracu nici macar nu ne cunoastem, dar sigur avem de impartit idei sau am avut aceleasi idei o data, desi repet nu ne cunoastem. Nu te stiu, nu te cunosc, nu te vad, nu te ating, nu te caracterizez, nu te critic, nu te injur, nu te admir, nu te laud, dar tu poti sa ma critici, aplauzi, caracterizezi, poate chiar si sa ma apreciezi. E dreptul tau, e timpul tau.

Latest from Stiri online

Mergi la Sus

Politica de confidentialitate

Copyright © 2016 by CYD.RO. Toate drepturile sunt rezervate