Stiri Online, Enciclopedie, Revista presei

Cine a propus limita de 3.000 de buletine de vot pentru Diaspora Moldovenească?

in Stiri online
Electoratul a parcurs distanțe lungi pen­tru a vota la cele mai apro­pi­a­te sec­ții, au aștep­tat mult timp afară în ploa­ie pen­tru a-și exercita acest drept, dar bule­ti­nele de vot au fost insuficiente. Acest lucru se datorează faptului că în 2010 Codul Elec­to­ral a fost schim­bat, când s-a impus limita de 3.000 de bule­ti­ne pen­tru fie­ca­re sec­ție. Persoana care a propus aceas­ta este Vale­riu Neme­ren­co, pre­to­rul sec­to­ru­lui Buiu­ca­ni și fost depu­tat al Par­ti­du­lui Libe­ral. Cu toate că la scru­ti­ne­le ante­ri­oa­re s-au confruntat cu situ­a­ții simi­la­re, când sute de moldoveni nu au putut vota, timp de șase ani nu s-a schim­ba­t nimic. Chiar mai mult, dacă la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re organizate cu 6 ani în urmă, CEC-ul a fost de acord cu exprimarea votu­lui pe foi A4 pen­tru aproximativ 1000 de per­soa­ne, la alegerile recent încheiate nu s-a adus în discuție această soluție.

Până în prezent, mai mult de 2.000 de mol­do­ve­ni din diaspora au depus con­tes­ta­ții cu pri­vi­re la îngrădirea drep­tului garantat de Con­sti­tu­ție, iar cir­ca 38.000 de cetă­țe­ni au sem­nat o peti­ție onli­ne prin care cer repetarea turului 2 al alegerilor pre­zi­den­ți­a­le.

Această limită de 3 000 de bule­ti­ne de vot pen­tru fie­ca­re sec­ție de vota­re, din țară sau de pes­te hota­re, a fost impu­să printr-un act legi­sla­tiv la 17 sep­tem­brie 2010 de către Parlament, condus atunci de lide­rul Par­ti­du­lui Libe­ral, Mihai Ghim­pu. În acea ședință, depu­ta­ții au votat revizuirea mai mul­tor arti­co­le din Codul Elec­to­ral, inclu­siv pen­tru modi­fi­ca­rea alin. (3) al art. 49, care prevedea numărul de bule­ti­ne trans­mi­se sec­ți­lor de vota­re din afa­ra Republicii Mol­do­va.

Auto­rii pro­iec­tu­lui de lege res­pec­tiv au fost Mihai Ghim­pu, Vale­riu Mun­tea­nu, minis­trul Mediului și Vale­riu Neme­ren­co, pre­tor al sec­to­ru­lui Buiu­ca­ni.

În sep­tem­brie 2010, Codul Elec­to­ral prevedea că „Biro­u­ri­lor elec­to­ra­le ale secţi­i­lor de vota­re con­sti­tu­i­te în afa­ra R. Mol­do­va, CEC le expe­di­a­ză bule­ti­ne­le de vot cu cel puţin 3 zile îna­in­te de ziua ale­ge­ri­lor, reieşind din numă­rul de ale­gă­to­ri înscri­şi în lis­te­le elec­to­ra­le actu­a­li­za­te, cu un supli­ment de cel mult 5 la sută”.  Dar Neme­ren­co a venit cu altă prevedere: „Biro­u­ri­lor elec­to­ra­le ale secţi­i­lor de vota­re con­sti­tu­i­te în afa­ra Repu­bli­cii Mol­do­va CEC le expe­di­a­ză bule­ti­ne­le de vot cu cel puţin 3 zile îna­in­te de ziua ale­ge­ri­lor, por­nind de la numă­rul esti­ma­tiv de ale­gă­to­ri sta­bi­lit în baza infor­ma­ţi­ei pre­zen­ta­te de Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne şi Integrării Euro­pe­ne şi a celei acu­mu­la­te de Comi­sia Elec­to­ra­lă Cen­tra­lă, dar nu mai mult de 3000 de bule­ti­ne de vot pen­tru fie­ca­re secţie de vota­re”.

Această modi­fi­ca­rea a trecut de Comi­sia Juri­di­că, iar Rapor­tul comi­si­ei a fost semnat de pre­șe­din­te­le aces­te­ia, Ion Pleș­ca, actu­a­lul pre­șe­din­te al Cur­ții de Apel Chi­și­nău și fostul depu­tat din partea Ali­an­ței „Mol­do­va Noas­tră”.

Vale­riu Neme­ren­co a declarat presei că, în 2010, s-a hotărât sta­bi­li­rea pla­fo­nu­lui maxim de 3000 de buletine pen­tru fiecare sec­ți­i­e de vota­re în parte, indi­fe­rent dacă se află în Republica Mol­do­va sau în afara ei, iar sco­pul acestei modificări a fost creșterea eficienței acti­vi­tă­ții din secți­i­le de votare.

La 15 octom­brie 2009  Par­la­men­tul a adop­tat o hotă­râre pri­vind con­sti­tu­i­rea Comi­si­ei par­la­men­ta­re spe­ci­a­le pen­tru per­fec­țio­na­rea cadru­lui legi­sla­tiv elec­to­ral care urma să ela­bo­re­ze și să pro­pu­nă modi­fi­că­ri la Codul Elec­to­ral și, după caz, la acte­le legi­sla­ti­ve con­e­xe pen­tru asigu­ra­rea des­fă­șu­ră­rii în R. Mol­do­va a unor ale­ge­ri demo­cra­ti­ce, libe­re și corec­te. Ini­țial, în acti­vi­ta­tea Comi­si­ei au intrat depu­ta­ți din toa­te fracțiu­ni­le par­la­men­ta­re, ulte­ri­or mem­brii frac­țiu­nii PCRM au refu­zat să par­ti­ci­pe la lucră­ri(…) Nu țin min­te dacă a fost pro­pu­ne­rea mea, dar ca ata­re se iau în toa­te sec­ți­i­le de vota­re, chiar și în țară, până la 3.000 de ale­gă­to­ri, fiind­că e prac­tic impo­si­bil pe urmă de lucrat și com­pli­cat. Ide­ea care a fost atun­ci e că s-au pro­pus mai mul­te sec­ții, nu una sin­gu­ră, la nece­si­ta­te. Ne-am bazat pe ace­ea că mai mult de 3.000  nu tre­bu­iau nică­ie­ri, a expli­cat Neme­ren­co.

Vale­riu Neme­ren­co este pre­tor al sect. Buiu­ca­ni timp de 24 de ani, iar 3 ani a fost membru în Par­la­ment, deși, con­form legii cele două func­ții sunt incom­pa­ti­bi­le: „Man­da­tul de depu­tat este incom­pa­ti­bil cu exer­ci­ta­rea ori­că­rei alte fun­cţii remu­ne­ra­te”. În 2012 s-a retras din Legi­sla­tiv pen­tru a continua activitatea de pre­tor.

Iurie Cio­can, mem­bru CEC din 2003 și șef între 2011-2016, declară că, schimbările din 2010 au adus mai mul­te lucru­ri bune și că, dacă nu se realizau acele modificări atun­ci, pes­te hota­re urma să fie trimi­se doar 4.000 de bule­ti­ne de vot, datorită faptului că lis­te­le pre­a­la­bi­le au înre­gis­trat doar 3559 de ale­gă­to­ri aflați pes­te hota­re­.

Dacă apli­cam for­mu­la pre­ce­den­tă, noi tre­bu­ia să dăm 3559 de bule­ti­ne pen­tru toa­te o sută de biro­u­ri, plus cin­ci la sută. 3559 de cetă­țe­ni s-au înscris pre­a­la­bil pen­tru a soli­ci­ta să vote­ze. Noi (CEC-ul – n.r.) 6 luni de zile am trâm­bi­țat pe pagi­na web a CEC-ului, în con­fe­rin­țe de pre­să, în vizi­te de stu­diu în diaspo­ră. Mem­brii CEC au fost, prac­tic, în toa­te țările-membre ale UE pen­tru vizi­te de stu­diu la dias­po­ră. Noi pes­te tot le-am spus, oame­ni buni, înre­gis­tra­ți­vă! Din păca­te, nu au făcut acest lucru. Dar, în momen­tul în care noi am des­chis o sută de biro­u­ri, am adop­tat o deci­zie să se ducă la toa­te aces­tea câte 3.000 de bule­ti­ne. Avem excep­ții. Spre exem­plu, la Tokyo, Bei­jing nu are sens să tri­miți atât de mul­te, deci, am dat 500 de bule­ti­ne. Deci­zia de a des­chi­de 100 de sec­ții pes­te hota­re a fost lua­tă, con­form Codu­lui Elec­to­ral, în baza rezul­ta­te­lor între­gis­tră­rii pre­a­la­bi­le și a numă­ru­lui de ale­gă­to­ri care au votat la scru­ti­nul anteri­or, a comen­tat Iurie Cio­can.

În ce privește votul în dias­po­ră, în rândul oamenilor au apă­rut nenumărate sem­ne de între­ba­re: nor­ma lega­lă prevede că nu pot fi trimi­se mai mult de 3.000 de bule­ti­ne pes­te hota­re, dar dacă din dife­ri­te moti­ve, precum greșeli în com­ple­ta­re sau dete­ri­o­ra­re, bule­ti­ne­le vor fi anu­la­te, ceea ce înseamnă că și mai puțini alegători vor putea să-și exprime votul.

Este și opinia domnului Nico­lae Răi­lea­nu, expert eco­no­mic și fost direc­tor pe pro­ble­me juri­di­ce la ANRE. Misiu­nea de Obser­va­re a Ale­ge­ri­lor Pre­zi­den­ți­a­le „Promo-LEX”, în al tre­i­lea raport din 5 octom­brie 2016, cu o lună îna­in­te de ale­ge­ri, avertiza că cele 100 de sec­ții de vota­re sunt insu­fi­cien­te deoarece pre­zen­ța la vot la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 2014 a fost ridicată, dar și numă­rul cetă­țe­nilor mol­do­ve­ni ple­ca­ți peste hotare, de asemenea, este destul de mare. Atunci exper­ții au sugerat sec­ții supli­men­ta­re în unele țări precum: Federația Rusă, Bel­gia, Irlan­da, Fran­ța, Ita­lia, Româ­nia și Marea Bri­ta­nie. S-a dovedit ulterior precum era prevăzut că în aces­te țări numărul bule­ti­ne­lor nu a fost suficient pentru scru­ti­nul din 13 noiem­brie.

Sursa: zdg.md

loading...
DESCARCA APLICATIA CYD PE MOBIL
Aplicatie CYD Google Play
LIKE-ul tau CONTEAZA!Ti-a placut articolul si ai dat LIKE? Inchide aici
Mergi la Sus

Copyright © 2016 by CYD.RO. Toate drepturile sunt rezervate
Designed by Dianys Media Solutions - realizare site web - creare site web