Stiri Online, Enciclopedie, Revista presei

Evreii, o omogenitate?

in Curiozitati

Evreii, o omogenitate?

Dupã cele prezentate mai sus, urmeazã o întrebare fireascã: Oare toþi evreii pot fi încadraþi în categoria celor pizmaºi, rãi, cu urã faþã de celelalte etnii? Rãspunsul este categoric: Nu! Aici ne referim la acei evrei care ºtiu foarte bine ce au fãcut, ce fac ºi ce mai au de fãcut pânã la îndeplinirea þelului lor (Noua Ordine Mondialã – sionistã). Aceºtia deci, pot fi sintetizaþi într-o denumire: sioniºtii.

Existã mai multe delimitãri în structura comunitãþii evreieºti, cea mai cunoscutã fiind împãrþirea în sepharzi – evrei spanioli alungaþi din Spania la sfârºitul sec. XIV – ºi askenazi – evrei germani de origine khazarã – existând cu toate acestea „o admirabilã unitate în diversitate”. (V. Neumann, „Tentaþia lui homo-europaeus”, Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1991, pag.111). În contextul actual, principala delimitare care se poate face este totuºi cea între evreii sioniºti ºi cei tradiþionaliºti.

Radu Theodoru, în cartea sa „Nazismul sionist”, afirmã: „Existã tendinþa de a identifica nazismul sionist cu evreimea în general, ceea ce este evident nu numai o aplicare a unei optici reducþioniste, limitate ºi limitative, o necunoaºtere flagrantã a problemei, dar ºi o greºealã de apreciere istoricã a fenomenului evreiesc contemporan, mult mai nuanþatã decât înglobarea lui sub o singurã formulã sãrãcitoare.

Dupã studiile pe care le-am fãcut, […] am ajuns la urmãtoarele concluzii, care se pot ordona într-o schemã esenþializatã:

A. Iudaismul mesianic, direcþie idealistã, spiritualã, umanistã, practicatã izolat în marile comunitãþi evreieºti, de rabinii rafinaþi intelectual ºi de adepþi de aceiaºi facturã, conºtienþi de pericolul pe care sionismul nazist ca politicã îl atrage asupra evreimii în general ºi a statului Israel în special, ostili sionismului ca doctrinã naþionalistã.

B. Sionismul devenit doctrinã politicã dupã 1896 prin Theodor Herzl, fraternizând ºi colaborând cu hitlerismul în Germania sub obsesia înfiinþãrii statului naþional Israel, asimilând rasismul din textele Vechiului Testament, curentul ortodox exclusivist ºi monomorf al nazismului izvorât din textele rabinice vechi, transformând legendele biblice ale „Pãmântului Fãgãduinþei” în teze politice cu caracter nazist, imperialist, pe care ºcoala, armata, rabinii le ridicã la temperatura fanatismului colectiv.

Acestei direcþii i s-a raliat cea mai mare parte din diaspora evreiascã mondialã, cu centrul de greutate în S.U.A., susþinând-o material, propagandistic ºi ideologic”. (R. Theodoru, „Nazismul sionist”, Editura Alma Tip, 1997, pag.111).

Conform soþilor Camelia ºi Viorel Roºu, „Miºcarea Sionistã este formatã din magnaþi evrei, adevãraþii bogãtaºi ai Pãmântului, care controleazã la ora actualã într-un mod diabolic finanþele ºi aurul lumii”, (C. & V. Roºu, „Dezvãluiri cutremurãtoare despre modul în care Francmasoneria cautã sã distrugã România”, Editura Ananta, 1997, pag.5) ºi, de asemeni, „Strãmoºii Miºcãrii Sioniste de azi sunt fariseii care l-au rãstignit pe Iisus”. (Ibidem, pag.8).

Distingem în acest context douã direcþii ale Sionismului, care de fapt se întrepãtrund: o legitimitate datã de interpretarea textelor sacre ºi o alta de ordin economic transpusã în practicã prin acapararea finanþelor lumii prin intermediul marilor corporaþii ºi al bãncilor.

Sã descriem acum textele doctrinare talmudice cu care sunt permanent „hrãniþi” tinerii ºi vârstnicii evrei, ideologie care ne poate da rãspunsul la multe întrebãri de genul: ce vor ei? pânã unde vor merge? etc.

A.Soubin în „Le Talmud”, la pag.5 citeazã: „Cei ce se amãgesc cã prin ajutorul Bibliei vor cunoaºte religia noastrã sunt într-o desãvârºitã ignoranþã… Cãrþile talmudice sunt acelea dupã care se organizeazã viaþa religioasã a evreului de la prima respiraþie pânã la ultimul suspin”.

Talmudul este codul complet, civil ºi religios al Sinagogii, iar nu Vechiul Testament. Faþã de Talmud evreii au un respect religios care merge pânã la fanatism.

Talmudul hãrãzeºte numai evreilor întreg Pãmântul cu toate bunurile din lume: „Dumnezeu a mãsurat pãmântul ºi a dat evreilor pe goimi (adicã pe cei care nu sunt evrei) cu tot ceea ce ei posedã”, („Talmud Babli”, Tratatul Baba-Kamuna, f.32, c.2). Însãºi aceastã denumire de „goimi” sau „goi”, pe care o dau evreii celor aparþinând altor naþii, aratã dispreþul acestora ºi delimitarea orgolioasã pe care o fac.

Talmudul dã evreilor dreptul de a fura de la goimi> „Este permis sã despui un goi” („Talmud Babli”, Tratatul Baba-Metzia, f.3, c.2) sau „proprietatea unui neevreu e ca lucrul pãrãsit, ca un deºert, ca nisipul mãrii: adevãratul proprietar legitim este primul evreu care pune mâna pe ea”. („Talmud Babli”, Tratatul Baba Batra Disert). De asemenea, Talmudul interzice evreului sã dea înapoi goi-ului un lucru pe care acesta l-a pierdut… „Cel ce dã unui goi obiectul pierdut, nu va gãsi iertare înaintea lui Dumnezeu”, („Talmud Babli”, Traite Souhedrin, f.76, c.2).

Talmud, rugãciunea de dimineaþã: „O, Doamne, dezrãdãcineazã, surpã, dãrâmã ºi nimiceºte pe toþi neevreii”, la care se adaugã cuvintele lui Rabbi Salman: „Celui mai blând dintre ºerpi scoate-i ochii, pe cel mai bun dintre creºtini ucide-l”.

Este de necrezut cum un text sacru, religios (care nu a fost revelat în aceastã formã de cãtre profeþi), este folosit de cãtre Miºcarea Sionistã în scopul îndoctrinãrii poporului evreu, în aceastã direcþie denumirea de „nazism sionist” datã dreptei religioase evreieºti nefiind cu nimic exageratã.

Nu puþini sunt chiar evreii care demascã „lucrãrile” extremiºtilor sioniºti, cum ar fi universitarul Israel Shahak, care afirmã cã textele actuale talmudice „dovedesc o ostilitate barbarã ºi gratuitã privitoare la orice fiinþã umanã” (I. Shahak, „Povara a trei milenii de istorie ºi de religie iudaicã”, Editura Fronde, Alba Iulia – Paris, 1997).

Îndoctrinarea copiilor ºi a tinerilor evrei prin aºa-zise texte sacre otrãveºte cu rasism feroce generaþii dupã generaþii, cu consecinþe tragice în viitor. În ediþiile bilingve, textele iudaice sunt traduse eronat. Astfel, în „Codul lui Maimonide” în ebraicã apare (ordinul de a extermina evreii necredincioºi) „Aceasta este o obligaþie de a lua mãsuri active pentru a-i distruge”. Textul în ebraicã apreciazã principalii necredincioºi ce trebuie exterminaþi: „De asemeni, Iisus din Nazareth ºi discipolii sãi, Sada ºi Baitos ºi discipolii lor, sã putrezeascã numele ticãloºilor”. Textul în englezã nu conþine un cuvânt din aceastã frazã.

În Israel copiii evrei sunt învãþaþi de cãtre rabini sã binecuvânteze când trec pe lângã un cimitir evreiesc ºi sã blesteme mamele morþilor când trec pe lângã un cimitir strãin. (I. Shahak, op.cit., pag.51). Creaturile satanice, dupã „Shevet Musar””, carte de moralã cititã ºi astãzi în mediile ortodoxe, sunt: câinele, porcul, mãgarul ºi… creºtinul. (R. Theodoru, op.cit., pag.48).

Concluzionând, evoluþia istoricã a iudaismului ca religie a dat naºtere unei dimensiuni mesianice, umaniste ºi unei dimensiuni exclusiviste, rasiste, xenofobe, bazatã pe textele rabinice ale iudaismului clasic prelucrate de sionism. Sionismul controleazã ºi dicteazã politica statului Israel, a francmasoneriei de orice culoare, complexul de organizaþii secrete, oculte sau vizibile (Rotary Club, Lions Club), promoveazã noi doctrine sau religii (New Age), aflate toate sub egida Noii „Ordini” Mondiale.

Loading...
DESCARCA APLICATIA CYD PE MOBIL
Aplicatie CYD Google Play

Nu sunt un artist, nu sunt un talentat scriitor, sunt om ca si tine. Doar ca diferentele dintre mine si tine o fac obiceiurile noastre si viata pe care o traim. Nu ne invartim in aceleasi anturaje, nu avem acelasi limbaj, la dracu nici macar nu ne cunoastem, dar sigur avem de impartit idei sau am avut aceleasi idei o data, desi repet nu ne cunoastem. Nu te stiu, nu te cunosc, nu te vad, nu te ating, nu te caracterizez, nu te critic, nu te injur, nu te admir, nu te laud, dar tu poti sa ma critici, aplauzi, caracterizezi, poate chiar si sa ma apreciezi. E dreptul tau, e timpul tau.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*

Latest from Curiozitati

Mergi la Sus

Politica de confidentialitate

Copyright © 2016 by CYD.RO. Toate drepturile sunt rezervate