Stiri Online, Enciclopedie, Revista presei

România ca o PRADA

in Curiozitati

S-a constatat cã în ultimii ani, în Transilvania se desfãºoarã o abilã ofensivã economicã, în scopul susþinerii autonomiei politice ºi economice a judeþelor cu populaþie preponderent maghiarã. George Soros este unul din protagoniºtii acestei ofensive maghiare în Ardeal.

Creºterea influenþei maghiare în Ardeal conþine o strategie bine pusã la punct, care urmãreºte niºte linii de acþiune bine stabilite. Acestea sunt:

– Retrocedarea imobilelor, terenurilor ºi altor bunuri care au aparþinut nobilimii maghiare ºi cultelor specifice etniei maghiare.

Acþiunile întreprinse pe aceastã linie sunt susþinute pe baza fostului statut de naþiune privilegiatã a Principatului Transilvaniei în care etnia maghiarã deþinea puterea politicã ºi economicã. Existenþa acestui statut a permis consemnarea proprietãþilor în mai multe documente folosite în prezent atât de istoriografia ungarã, cât ºi de cãtre descendenþii familiilor nobiliare maghiare pentru a justifica ºi solicita imperativ aplicarea principiului “Restitutio in integrum”, principiu care, aplicat fãrã discernãmânt în Transilvania, ar afecta interesele fundamentale ale populaþiei majoritare româneºti, mergându-se pânã la contestarea originii acesteia ºi a dreptului legitim de a trãi în aceastã zonã.

Pe baza dreptului “istoric” de proprietate este solicitatã retrocedarea, în prima fazã, a unor imobile ºi terenuri dintre care mai reprezentative pentru etnicii maghiari, sunt la ora actualã urmãtoarele:

– Timiºoara: Casa maghiarã ºi Liceul Piarist;

– Oradea: Universitatea, Facultatea de Stomatologie, (revendicate de Fundaþia maghiarã catolicã “Caritas”), Muzeul Þãrii Criºurilor (revendicat de cãtre Biserica Catolicã).

Tot în cadrul judeþului Bihor mai sunt revendicate Castelul din Cighid, clãdirea spitalului din Borod (de cãtre o persoanã din Debrecen/Ungaria) ºi terenul pe care se aflã Marghita (de cãtre Biserica Reformatã din Oradea).

-Satu Mare: sunt revendicate toate imobilele ºi terenurile care au aparþinut nobilimii maghiare ºi Bisericii Reformate, parte din ele fiind deja obþinute, cu sprijin parlamentar ºi al autoritãþii locale.

În judeþul Cluj, în perioada 1995-1997, o serie de asociaþii culturale ºi turistice au fost preocupate sã identifice monumente istorice ºi clãdiri sub motivaþia editãrii unor lucrãri ºtiinþifice. Documentele obþinute au fost folosite pentru începerea unor procese de recuperare a acestor imobile, folosindu-se din plin prevederile legii privind “restitutio in integrum”.

Sunt vizate de asemenea, diverse obiective de genul celor menþionate anterior, în oraºele Sf. Gheorghe, Braºov ºi Sãlaj, totalizând astfel o listã impresionantã de clãdiri ºi terenuri.

– Extinderea societãþilor comerciale cu capital mixt, româno-maghiar, în vederea realizãrii unui control tot mai accentuat al activitãþii economice.

Din anul 1997, este în curs de derulare o puternicã ofensivã economicã a capitalului ungar în Transilvania. Astfel, prin intermediul bisericii catolice, etnicii maghiari au fost dirijaþi sã-ºi preschimbe cupoanele în acþiuni la diverse societãþi ce prezentau interes de complementaritate sau posibile concurente pentru industria uºoarã ungarã, care a luat un deosebit avânt.

Blocajul financiar ºi speculaþiile bursiere au dus aceste întreprinderi în pragul falimentului sau la subevaluarea capitalului propriu, prin scãderea cursului acþiunilor, care au putut fi astfel achiziþionate foarte ieftin.

Este cazul întreprinderii “Armedica”, al cãrui pachet majoritar de acþiuni a fost achiziþionat de societatea “Gedeon-Richter”, cu capital majoritar maghiaro-german, urmând apoi aprobarea în funcþiile de conducere a personalului loial acþionarului principal maghiar, amplasarea în interiorul intreprinderii a drapelului maghiar, impunerea folosirii limbii maghiare ºi orientarea producþiei spre realizarea unor produse secundare care sã faciliteze importul de medicamente din Ungaria.

La fel s-a procedat în cazul fermelor de tip “Avicola”, care, prin scãderea artificialã a valorii acþiunilor ºi prin scumpirea furajelor, au fost aduse în incapacitate de platã sau au fost falimentate.

De asemenea, a luat amploare micul trafic cu produse alimentare, care devine o adevãratã concurenþã pentru produsele româneºti. Transilvania, în general, ºi zonele din vest, sunt transformate în adevãrate pieþe de desfacere, neoficiale, ale industriei alimentare ungare.

ªi în domeniul exploatãrii forestiere s-a produs un adevãrat jaf încã din anul 1990, în special în judeþele Harghita ºi Covasna, în condiþiile în care Ungaria este deficitarã la aceastã materie primã.

Se poate aprecia cã intenþiile de a penetra economia din Transilvania se realizeazã prin intermediul unor firme ale minoritarilor maghiari, aflate în relaþii cu firme din strãinãtate, tot ale etnicilor maghiari.

Astfel firmele “Wuc” ºi “Confortomega” din Cluj-Napoca, conduse de Zoltan Arpad, reprezintã interesele firmei ”Polus” din Canada, al cãrei patron majoritar este tot un etnic maghiar.

De asemenea, se acþioneazã prin intermediul “Asociaþiei maghiare a specialiºtilor din Transilvania”, care coordoneazã activitatea specialiºtilor români de etnie maghiarã din zonã, aceºtia furnizând investitorilor maghiari informaþii care sã-i avantajeze în raport cu partea românã. Asociaþia este condusã de Varga Bela, profesor la Universitatea Transilvania, din Braºov.

– Susþinerea financiarã a etnicilor maghiari, cu intervenþia unor bãnci din Ungaria.

Investitorii români de etnie maghiarã sunt puternic susþinuþi de cãtre banca “Pater” din Târgu Mureº (filialã a “Budapest Bank” din Ungaria) ºi de fundaþia “Lam” din Ilieni, judeþul Covasna. Se acþioneazã pentru deschiderea unei filiale a bãncii ºi în Braºov.

Fundaþia “Lam” ( Fundaþia pentru încurajarea agriculturii particulare ºi a dezvoltãrii agricole din judeþul Covasna) s-a constituit în anul 1993, ca reprezentanþã a fundaþiei “Heks” din Elveþia, la iniþiativa preotului reformat Kato Bela din comuna Ilieni, care este ºi preºedintele acesteia.

Respectiva fundaþie îºi desfãºoarã activitatea prin intermediul Bisericii reformate ºi are ca principal scop ajutorarea cetãþenilor de naþionalitate maghiarã pentru cumpãrarea de terenuri ºi prestarea de cãtre aceºtia a unor activitãþi economice private: peste 60 de persoane de etnie maghiarã au fost împrumutate, fãrã dobândã, cu sume între 500-95000$, cu scopul declarat de sprijinire a investiþiilor în agriculturã.

Finanþarea agenþilor economici din Transilvania se realizeazã ºi prin creditele acordate de bãncile din Ungaria, cu condiþia ca minimum 65% din produsele importate sã fie produse în Ungaria.

În acest context, se remarcã activitatea financiarã desfãºuratã de “Romanien American Enterprise Fund” care acordã credite în afaceri cu cele mai mici dobânzi de pe piaþã, în valoare de maximum 15000$, având durata de rambursare de pânã la 18 luni. Afacerea se deruleazã în cadrul programului “Capa”, partea americanã fiind reprezentatã de nimeni altul decât miliardarul George Soros

Loading...
DESCARCA APLICATIA CYD PE MOBIL
Aplicatie CYD Google Play

Nu sunt un artist, nu sunt un talentat scriitor, sunt om ca si tine. Doar ca diferentele dintre mine si tine o fac obiceiurile noastre si viata pe care o traim. Nu ne invartim in aceleasi anturaje, nu avem acelasi limbaj, la dracu nici macar nu ne cunoastem, dar sigur avem de impartit idei sau am avut aceleasi idei o data, desi repet nu ne cunoastem. Nu te stiu, nu te cunosc, nu te vad, nu te ating, nu te caracterizez, nu te critic, nu te injur, nu te admir, nu te laud, dar tu poti sa ma critici, aplauzi, caracterizezi, poate chiar si sa ma apreciezi. E dreptul tau, e timpul tau.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.

*

Latest from Curiozitati

Mergi la Sus

Politica de confidentialitate

Copyright © 2016 by CYD.RO. Toate drepturile sunt rezervate